Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

بررسی گونه های عقرب در مناطق صعب العبور شهرستان های الیگودرز و سپيد دشت در استان لرستان در سال 1392

  • PDF

چکیده

مقدمه: مطالعات مربوط به بيولوژي و اكولوژي عقربها در ايران با محدوديت شديدي مواجهه است واين مطالعات مي بايست با شناسايي زيستگاهها و فون عقربهاي هر منطقه در كشور آغاز و با بررسي بيولوژي و اكولوژي آنها كامل گردد. هدف از اين بررسي شناسايي و تع يين فون عقربهاي مناطق صعب العبور و عشایری در استان لرستان بود. روش کار: در اين مطالعه توصيفي از 21 منطقه عشايري صعب العبور شهرستانهای الیگودرز و سپيددشت با توجه به نوع بافت خاک و پوشش گیاهی نمونه گیری شد. اطلاعات مربوط به دما، رطوبت وارتفاع از سطح دریا محل مورد نظر یادداشت. جمع آوری عقر بها به روش صید شبانه با استفاده از چراغ قوه ماوراء بنفش و عینک دید در شب، دو ساعت قبل از غروب آفتاب و ابتدای شب انجام شد. نتایج: در مجموع 659 عقرب از دو منطقه الیگودرز و سپید دشت صید گردید که به دو خانواده همی اسکورپیونیده و بوتیده تعلق داشتند. از خانواده همی اسکورپیونیده: جنس همی اسکورپیوس لپتوروس و از خانواده بوتیده جنس های: بوتوتوس سلسی آی، مزوبوتوس اپئوس، آندرکتونوس کراسیکودا، ارتوکایروس ایرانوس و بوتاکوس ماکروسنتروس صید گردیدند. نتيجه گيري: در این مطالعه خانواده بوتیده با 5 گونه از تنوع و پراکندگی بالایی برخوردار بود. جنس بوتوتوس سلسی آی بیشترین وفور را در عقر بهای این دو منطقه داشت. جنس همی اسکورپیوس لپتوروس در منطقه سپید دشت بیش از 32 درصد عقر بها را شامل می شد که با توجه به خطرناک بودن این عقرب بایستی آموز شهای لازم به مردم منطقه داده شود.
کلید واژه ها: عقرب، گونه، فون، لرستان

Attachments:
FileFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (hums-jpm-v1n1p46-fa.pdf)hums-jpm-v1n1p46-fa.pdf121 Kb75326/09/15 11:09

Last Updated on Saturday, 26 September 2015 11:12

You are here: Paper and Publication Persian paper بررسی گونه های عقرب در مناطق صعب العبور شهرستان های الیگودرز و سپيد دشت در استان لرستان در سال 1392